Love og Vedtægter

Foreningens navn og formål:

§ 1.  Foreningens navn er GVH (Gentofte Vangede Håndboldklub), og har hjemsted i Gentofte Kommune.

§ 2.  Foreningens formål er: Udøvelse af håndbold, at udbrede kendskabet til idrætsgrenen og gennem instruktion, træning, kurser,          turneringer og stævner m.v. at dygtiggøre sine medlemmer heri, samt fremme en sund idrætslig kappelyst og fair play. 

             

        Stk. 2. Foreningen er en social forening, der virker som fritidscenter for medlemmerne, og som gennem en stadig udbygning              af sine faciliteter og aktiviteter skal fremme miljø og trivsel for alle i foreningen.

Foreningens medlemmer:

§ 3.  Alle kan opnå medlemskab af foreningen. Indmeldelsen, som kan foretages digitalt i foreningens medlemssystem, skal                        indeholde navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover skal alle under 18 år have forældres eller            værges samtykke

§ 4.  Der er følgende kategorier af medlemmer i foreningen:

         A. Aktive medlemmer

         B. Passive medlemmer

         C. Æresmedlemmer

   § 5.  Medlemmet modtager ved indmeldelsen et spillercertifikat til godkendelse.

   § 6.  Udmeldelse foretages digitalt i foreningens medlemssystem.

   § 7.  Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem fra foreningen og dens aktiviteter for en kortere eller længere periode,                  samt ekskludere et medlem såfremt man finder dets opførsel i strid med foreningens formål. Medlemmet har dog ret til at få            forelagt sagen på førstkommende generalforsamling, hvortil denne har adgang og ret til at udtale sig.

           Stk. 2. Bestyrelsen skal skriftligt begrunde ekskluderingen overfor medlemmet og gøre denne bekendt med bestemmelsen i §          7 stk. 1. Medlemmet har en frist på max. én måned til skriftligt at gøre indsigelse mod bestyrelsens afgørelse. Modtager                    bestyrelsen ikke en skriftlig indsigelse indenfor den fastsatte frist, vil sagen blive betragtet som afsluttet med bestyrelsens                fastsatte beslutning.

           Stk. 3. Ønsker medlemmet sagen taget op på generalforsamlingen, skal 2/3 af de stemmeberettigede stemme for                                ekskluderingen, før denne kan gennemføres, uanset de normale bestemmelser for afstemning ved generalforsamlingen jf. §              16.

   § 8.  Alle medlemmer kan stille forslag til bestyrelsen vedr. foreningen. Forslag skal afleveres skriftligt og ved navns nævnelse.


           Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter førstkommende bestyrelsesmøde skriftligt underrette medlemmet om dens                    beslutning vedr. forslaget.

   § 9.  Medlemmerne skal rette sig efter bestyrelsens forskrifter. Det forventes, at alle medlemmer opfører sig eksemplarisk og                    undgår alt, der kan misrekommandere foreningen.

            

           Stk. 2. Ved kampe, stævner mm. skal foreningens dragt bæres. Medlemmerne er derudover forpligtet til at virke for                            gennemførelse af foreningens formål jf. § 2.

   Kontingent:

   § 10. Kontingentets størrelse bestemmes på generalforsamlingen.

   § 11. Bestyrelsen fastsætter, hvordan kontingentet opkræves, dog bærer det enkelte medlem selv ansvaret for, at kontingentet                  indbetales rettidigt.

             Stk. 2. Overskridelse af indbetalingsfristen medfører øjeblikkelig fortabelse af medlemsrettighederne.
             

             Stk. 3. Indbetales kontingent ikke senest én måned efter skriftlig påmindelse fra bestyrelsen, slettes det pågældende                          medlem fra medlemslisten uden yderligere varsel.

             Stk. 4. Aktive seniorer under uddannelse kan, efter bestyrelsens skøn, overgå til nedsat kontingentbetaling.
              

             Stk. 5. Bestyrelsen kan desuden fritage enkelte medlemmer helt eller delvist for kontingent, hvis særlige forhold taler herfor.


             Stk. 6. Æresmedlemmer opkræves intet kontingent.

   Bestyrelsen:

   § 12. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af én formand, én næstformand, én kasserer og op til 5 menige                                       bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen på følgende vis: Formand og kasserer vælges for 2 år ad             gangen, således at formanden er på valg i lige årstal og kassereren i ulige. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år             ad gangen. Udover formanden og kassereren konstituerer bestyrelsen sig selv og supplerer ligeledes sig selv ved vakance.

   § 13. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle sager efter de direkte eller indirekte direktiver givet på generalforsamlingen. Bestyrelsen              repræsenterer foreningen indadtil og udadtil.

             Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger det nødvendige personale til foreningens drift.

             Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og her besætte formandsposten.

             Stk. 4. Bestyrelsen alene træffer aftaler med offentlige myndigheder.

               

             Stk. 5. Bestyrelsen afholder møder, så ofte den finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt                  over for formanden udtrykker ønske herom.

     

             Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes              fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

             Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, i dennes fravær næstformanden, og 3 bestyrelsesmedlemmer er                  tilstede.

             Stk. 8. Bestyrelsen har ret til i foreningens navn at indhente beværterbevilling med henblik på udskænkning og salg af                        stærke drikke til medlemmer og gæster.

             Stk. 9 Foreningen tegnes af formanden.

   Foreningens bogføring:

   § 14. Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.

     

             Stk. 2. Inden den ordinære generalforsamling skal foreningens regnskab revideres af revisorerne og forelægges bestyrelsen.

   § 15. Foruden de fornødne regnskabsbøger føres der bl.a. referat af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt                                     medlemskartotek.

   Generalforsamling:

   § 16. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan lave, forandre, ophæve og fortolke foreningens                        vedtægter og love. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

   § 17. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af foråret dog inden 1. juni. Indvarsling sker med 14 dages varsel.


             Stk. 2. Indvarslingen foretages digitalt via foreningens medlemssystem.


             Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af de                              stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.


   § 18. Generalforsamlingen ledes af én dirigent valgt ved simpelt stemmeflertal.            

             Stk. 2. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og meddeles ved indvarslingen.

   § 19. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningen i det forløbne år. Endvidere forelægges det reviderede            regnskab samt budgettet for næste år til godkendelse.

   § 20. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen jf. § 12. Derudover vælges 2 revisorer samt én revisorsuppleant, alle              for ét år ad gangen.

             Stk. 2. Alle kan vælges til bestyrelsen, hvis de på valgdagen er fyldt 18 år, er medlem, eller forælder til mindreårigt medlem,              af foreningen og ikke er i kontingentrestance jf. § 11 stk. 2. Dog skal mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf formand,                        næstformand og kasserer have været medlem af foreningen i mindst ét år.

             Stk. 3. Hvis man skriftligt eller mundtligt overfor bestyrelsen meddeler, at man er villig til at modtage valg, kan man vælges.


   § 21. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før denne            afholdelse.

             Stk. 2. Bestyrelsen kan fremsætte forslag på generalforsamlingen uden foregående bekendtgørelse, dog ikke hvis der er tale              om lov- eller vedtægtsændringer.

             Stk. 3. Forslag om lov- eller vedtægtsændringer skal bekendtgøres, når generalforsamlingen indvarsles. Forslag dertil skal                  derfor være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

   § 22. Valg og forslag, der ikke angår lov- eller vedtægtsændringer, afgøres på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.                     Dirigenten afgør, hvorledes der stemmes, dog skal skriftlig afstemning finde sted såfremt 10 medlemmer eller flere                            fremsætter ønske herom, eller såfremt forslaget vedrører lov- eller vedtægtsændringer.

              

             Stk. 2. Stemmeberettigede er alle medlemmer der på valgdagen er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance jf. § 11                  stk. 2.

             Stk. 3. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved overdragelse af skriftlig fuldmagt til            bestyrelsen.

   § 23. Til vedtagelse af lov- eller vedtægtsændringer skal 2/3 af stemmerne falde ud til fordel for forslaget, før dette kan vedtages.

             Et sådan vedtaget forslag kan imidlertid, indenfor en frist på 8 dage, indankes for en ny generalforsamling, enten af                            bestyrelsen eller hvis 3/4 af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter begæring herom.

              

             Stk. 2. Den ny generalforsamling afholdes senest én måned efter, og de pågældende forslag får først gyldighed, når de                      uændret vedtages med 2/3 stemmeflertal.

   § 24. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en særskilt indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af                         foreningens medlemmer skal være tilstede, og der skal være3/4 stemmeflertal før opløsningen kan godkendes.

            Stk. 2. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med 8 dages varsel, og beslutningen om opløsning               kan da godkendes ved stemmeflertal jf. § 24 uanset de fremmødtes antal.

            Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle ejendele (bolde ol.) DHØ til fremme af ungdomsarbejdet


            Stk. 4. Et eventuelt økonomisk indestående tilfalder Gentofte Kommune herunder SIG (Sammenslutningen af                                     Idrætsforeninger i Gentofte) til fremme af idrætslivet i kommunen.


            Stk. 5. § 24 kan kun ændres jf. bestemmelserne i netop § 24.